Algemeen

Op deze website van MindFlexia, zijn de volgende voorwaarden (disclaimer) van toepassing.

Lees deze Disclaimer goed door voordat u verder kijkt op deze website.

Wanneer u deze website bekijkt en de geboden informatie gebruikt, verklaart u zich akkoord met deze Disclaimer. Bij tegenstrijdigheden tussen de specifieke voorwaarden van producten en diensten en deze Disclaimer, zijn de voorwaarden van de producten en diensten doorslaggevend.

Website

Bij de samenstelling van de inhoud van deze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Toch bestaat de mogelijkheid dat informatie niet geheel correct is of dat deze na verloop van tijd veroudert. MindFlexia is dan ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van gebruik van informatie welke via deze website is verkregen.

MindFlexia behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze website op ieder gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen, inclusief deze Disclaimer.

Niets van deze website mag zonder schriftelijke toestemming van MindFlexia worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking. Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan info@MindFlexia.com

Gebruik van deze website

Deze website word onderhouden vanuit Nederland. Daarom staat MindFlexia er niet voor in dat de geboden informatie ook geschikt is voor gebruik vanuit of in andere landen. U bent zelf verantwoordelijk voor het handelen in overeenstemming met de toepasselijke lokale wetgeving, indien u handelt vanuit het buitenland.

Intellectuele eigendomsrechten

MindFlexia behoudt zich alle rechten voor (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien of enig ander intellectueel eigendomsrecht) welke op de website staan (waaronder grafisch materiaal, teksten en logo’s). Het is niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder schriftelijke toestemming van MindFlexia, te kopiëren, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te verspreiden of openbaar te maken.

E-mail

MindFlexia adviseert u om geen geheime of gevoelige informatie per e-mail aan MindFlexia te sturen. Indien u dat toch doet, accepteert u het risico dat deze berichten kunnen worden onderschept en misbruikt door een derde.

Aansprakelijkheid

MindFlexia aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, incidentele of gevolgschade, boetes of immateriële schade die op enigerlei wijze met betrekking tot deze website ontstaan zijn. Onder andere aanvaardt MindFlexia geen aansprakelijkheid met betrekking tot defecten, virussen en andere schade tengevolge van apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze website, de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld, het onderscheppen, veranderen of oneigenlijk gebruiken van informatie die wordt gezonden aan MindFlexia of aan u, het al dan niet functioneren van deze website misbruik van de website, het verlies van gegevens, het downloaden of gebruik van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld, of aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website.

Nederlands recht

Op deze website en de Disclaimer is Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.

Privacy statement

MindFlexia respecteert de privacy van alle gebruikers van onze websites en draagt er zorg voor dat de informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij zullen uw persoonlijke gegevens nooit delen, doorgeven, verkopen of ter beschikking stellen aan derden. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en zullen alles in het werk stellen om uw informatie te beschermen.